вторник, 27 ноября 2018 г.

25ок на 29.11.2018

ІСіТвО


Економічна інформація, її види і властивості
Поняття інформація походить від латинського слова «informatio», що означає викладення, повідомлення, пояснення факту, явища, події. У процесі вивчення інформації враховуються закономірності її створення, перероблення і  використання в різних сферах діяльності.
Інформацію як продукт виробництва та використання відріз­няє передусім предметна сфера. Вона дуже різноманітна та поді­ляється за видами діяльності: наукова, технічна, виробнича, управлінська, економічна, соціальна, правова тощо.
Кожний вид інформації має свої технології оброблення, зміс­тову цінність, форми подання й відображення, вимоги до достовірності, оперативності відображення фактів, явищ, процесів.
Предметом подальшого розгляду буде бухгалтерська інфор­мація, особливостями якої є:
§  достовірність;
§  повнота;
§  цінність і актуальність;
§  ясність;
§  зрозумілість.
Економічна інформація (ЕІ) — це сукупність відомостей про соціально-економічні процеси, що слугують для управління цими процесами та колективом людей у виробничій і невиробничій сферах.
Вона кількісно характеризує стан виробничо-господарської та фінансової діяльності об'єкта через систему натуральних і вартіс­них показників, циркулюючи у виробничій та невиробничій сфе­рах, органах управління. За допомогою економічної інформації можна простежити взаємозв'язки між ланками, напрями його розвитку та прийняття управлінських рішень. Іншими словами, економічна інформація — це дані, що використовуються в управлінні об'єктом.
Економічна інформація налічує багато різновидів. Відповідно до виконуваних функцій управління виокремлюють такі види ін­формації:
§  прогнозна — пов'язана з функцією прогнозування, відо­бражає ймовірне твердження про майбутній стан господарських процесів. Наприклад, прогнозований розмір прибутку;
§ планово-договірна — пов'язана з функцією планування та описує господарські процеси, що мають відбутися в заданому часовому періоді. Наприклад, обсяг випуску конкретного найменування продукції, кількість матеріалів конкретного найменування за договором;
§ облікова — пов'язана з функціями оперативного, бухгалтерського, статистичного обліку,   відбиває господарські процеси, що здійснилися, а також фактичний стан;
§ нормативна — пов'язана з функцією підготовки виробництва. Вона регламентує витрати матеріальних і трудових ресур­сів, рівень запасів і заділів. Наприклад, норми витрати матеріалу на виріб;
§ цінова — охоплює ціни, тарифи, розцінки (ціни можуть бути планові, фактичні, договірні, прейскурантні, відпускні, оптові, роздрібні);
§ довідкова — призначена для деталізації процесів, розшиф­рування та доповнення різними  відомостями.  Наприклад, на­йменування та адреса підприємства;
§ таблична   містить коефіцієнтні  величини.  Наприклад, розмір податку з оподаткованої суми заробітку.
Економічна інформація є предметом автоматизованого оброб­лення.
За технологією обробки  економічну інформацію поділяють на види:
§ первинна — інформація, що надходить до об'єкта. Первин­на інформація — інформація, що виникає на початковій стадії процесу управління. Це сукупність початкових даних, потрібних для розв'язання задач;
§ внутрішня — інформація, що виникає у процесі господар­ської діяльності об'єкта;
§ зовнішня — інформація, що виникає за межами об'єкта;
§  змінна — інформація, що характеризується зміною своїх значень під час кожної її реєстрації. Використовується в одному циклі оброблення;
§ умовно-стала — інформація,  що зберігає свої значення протягом тривалого часу;
§ необроблена — інформація, що в незмінному вигляді пере­
ходить із вхідної у вихідну;
§  вхідна — інформація, що вводиться до обробки;
§  похідна — інформація заново створена;
§  проміжна — інформація, що надходить для чергової об­робки. Проміжна інформація характеризується тим, що міс­тить результати розрахунків, які використовуються для наступ­них розрахунків;
§ вихідна — видається наприкінці оброблення як кінцевий результат.
Вихідна інформація утворюється як результат розв'я­зання задач і використовується для управління об'єктом і прийняття ефективних управлінських рішень.

пятница, 23 ноября 2018 г.

25 ок Д/З з предмету БО розміщено в classroom
(3 завдання - 1 тест, 2 задачі)

понедельник, 19 ноября 2018 г.

25ок на 22.11.2018

25ок, оформити до конспекту матеріал з теми "Поняття «Бухгалтерський баланс». Види балансу. Структура балансу".

Підготуватися до практичної роботи, а саме: РОЗДРУКУВАТИ ЗАВДАННЯ (перед друком проведіть редагування стовпців)

при собі мати: калькулятор, олівець, лінійку, ластик, коректор, робочий зошит для практичних робіт, план рахунків бухгалтерського обліку.Код для реєстрації в classroom. 

понедельник, 22 октября 2018 г.

воскресенье, 21 октября 2018 г.

24ок ДЕМО ВЕРСІЯ ПРОГРАМИ

24ок, для швидкого виконання практичних робіт з предмету ІСІТВО пропоную скачати ДЕМО версію програми "Щасливий бухгалтер" 
(перейдіть за посиланням, внизу сторінки натисніть на анімовану жовту папку. 
Після скачування розпакуйте файл)

Подальша інструкція ТУТ